Praktijk voor Natuurgeneeskunde Praktijk voor Natuurgeneeskunde, gevestigd aan Deventerweg 16 7383 AB Voorst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.praktijkvoornatuurgeneeskunde.nu
Deventerweg 16
7383 AB Voorst
+31571261964

Wim Esser is de functionaris Gegevensbescherming van Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Hij is te bereiken via info@praktijkvoornatuurgeneeskunde.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk voor Natuurgeneeskunde verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk voor Natuurgeneeskunde verwerkt offline de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijkvoornatuurgeneeskunde.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk voor Natuurgeneeskunde verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om een dienst aan jou te verlenen

– om te voldoen aan een eventueel wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig zouden kunnen hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk voor Natuurgeneeskunde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk voor Natuurgeneeskunde) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk voor Natuurgeneeskunde bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  In principe vernietigen wij jouw gegevens op het moment dat het behandelingstraject is beëindigd.  Mocht jij aangeven dat je dit niet wil dan worden jouw gegevens uiterlijk 2 jaar  bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk voor Natuurgeneeskunde verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij hebben geen contacten met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht maar mocht dat in de toekomst wel zo zijn dan ssluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk voor Natuurgeneeskunde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk voor Natuurgeneeskunde gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk voor Natuurgeneeskunde en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkvoornatuurgeneeskunde.nu.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk voor Natuurgeneeskunde neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkvoornatuurgeneeskunde.nu